id 210
นักวิจัย เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาศิลปกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
3. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบของจังหวัดลำพูน
วช 2555
4. การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัฒธรรมให้แก่ท้องถิ่น
วช 2556
5. กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับพัฒนาสมรรถนะเด็กออทิสติกในสถานสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
6. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพรท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
7. การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมแบบองค์รวมประจำตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์