id 202
นักวิจัย สิริพร คืนมาเมือง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาศิลปกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
3. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผ้าทอของจังหวัดลำพูน
วช 2555
4. การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อความมั่นคงในชีวิตด้วยศิลปะหัตถกรรมประจำถิ่น
วช 2556
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักคนชราในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัด
วช 2557
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักคนชราในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัด
วช 2558
7. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผา ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์