id 2
นักวิจัย เกตุมณี มากมี
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
ความเชี่ยวชาญ -สาขาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาพิเศษอย่างกว้างขวางทั้งจากเอกสารตำรา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเป็นวิ
-สาขาการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษากลุ่มประสบการณ์พิเศษ(ภาษาอังกฤษ) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมาโดยตลอดและเมื่อเปลี่ยนสายงานนิเทศ ได้รับผิดชอบในการนิเทศกลุ่มประสบการณ์พิเศษ(ภาษาอังกฤษ
-สาขางานนิเทศการเรียนการสอนและงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งในหน้าที่ศึกษานิเทศก์(ก่อนโอนมาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) คือ ศึกษานิเทศก์ ระดับ 9
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
วช 2553
3. การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปํญญา
สกอ 2554
4. ชุดโครงการวิจัย โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
วช 2557
5. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วช 2557
ผลงานตีพิมพ์