id 198
นักวิจัย สัญญา สะสอง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ความเชื่อในชุมชนหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
ผลงานตีพิมพ์ 1. การจัดการชุมชนด้วยมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ละว้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 ธันวาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.20