id 195
นักวิจัย สนิท สัตโยภาส
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาภาษาไทย
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การใช้กระบวนวิชาจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Studies) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สกอ 2554
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น
สกอ 2555
3. แรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงทางสังคม
วช 2556
4. ภาษากับความมั่นคงในชีวิต: กรณีศึกษาแรงงานพม่าในแขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2556
ผลงานตีพิมพ์