id 191
นักวิจัย ศศิธร ศรีรัตน์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การแพทย์พื้นบ้านชาวเขาเผ่าม้ง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การแพทย์พื้นบ้านและการใช้สมุนไพร : กรณีศึกษาเทศบาลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2555
3. การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์