id 19
นักวิจัย นรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการความรู้ "การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" ผ่านสมุดบันทึกออนไลน์ (Blog)
มรชม 2553
ผลงานตีพิมพ์