id 185
นักวิจัย วิภาดา เพชรโชติ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาศิลปการแสดง
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การศึกษารูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยและลักษณะการแต่งกายเพื่อการแสดงในธุรกิจร้านอาหารประเภทขันโตกในอำเภอเมือ จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2554
ผลงานตีพิมพ์