id 181
นักวิจัย วรสุดา วัฒนวงศ์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางสังคมของเยาวชนนอกระบบ
วช 2556
2. วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ในชุมชนชนบท
คสช 2558
3. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์