id 18
นักวิจัย ธีรธร เลอศิลป์
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2553
2. พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2555
3. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
วช 2558
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์