id 174
นักวิจัย ลลิดา วิบูลวัชริยกุล
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ด้วยการจัดทำศัพทานุกรมการค้าระหว่างประเทศฉบับภาษาอังกฤษ
วช 2556
2. การจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการตอบสนองของผู้อ่าน (Reader3 Response Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : กรณีศึกษารายวิชาวรรณคณีภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2558
3. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์