id 166
นักวิจัย มนตรี ศิริจันทร์ชื่น
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการความรู้จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปี 2549-2553
วช 2554
2. การสอนนักศึกษากลุ่มใหญ่ในรายวิชา GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา โดยใช้การสอนแบบ Active Learning และการใช้บทเรียนแบบ e-learning เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มรชม 2554
3. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทำงานของบุคลากร
มรชม 2554
ผลงานตีพิมพ์