id 141
นักวิจัย บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
ผลงานตีพิมพ์