id 14
นักวิจัย ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การส่งเสริมสุขภาพแลการจัดทำเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย “ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว” เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2556
2. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
วช 2558
3. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2
วช 2559
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์