id 128
นักวิจัย ธนพชร นุตสาระ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาดนตรี
วุฒิการศึกษา Ph.D
ความเชี่ยวชาญ -ดนตรีศึกษา ดนตรีชาติพันธ์วิทยา ประวัติดนตรี และดนตรีบำบัด
ผลงานวิจัย 1. จากมูลค่าสู่คุณค่าหัตถกรรมตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
2. วิถีชุมชนกับการพัฒนาสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2555
3. ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง วิถีชีวิตของเทศบาลตำบลต้นเปาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน
วช 2555
4. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
5. วิถีชีวิตและการดำรงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2559
6. ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2559
7. ดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์