id 127
นักวิจัย ทัศนีพร ประภัสสร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
3. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดลำพูน
วช 2555
ผลงานตีพิมพ์