id 124
นักวิจัย ณัฐพร จาดยางโทน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาภาษาไทย
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. วัฒนธรรมชาวไทใหญ่: กรณีศึกษาชุมชนไทใหญ่ในโครงการหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
2. ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านเล่าขานจากตำนานชาวต้นเปา
วช 2555
ผลงานตีพิมพ์