id 120
นักวิจัย ฉันทนา ศศิธรามาศ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาและการอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการและพนักงานสถานประกอบการผลิตภัณฑ์กระดาษสาหรือทำจากกระดาษสา เทศบาลตำบล ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
ผลงานตีพิมพ์