id 115
นักวิจัย จิตรา อินทรกำแพง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ความทรงจำร่วมของชาวม้ง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
ผลงานตีพิมพ์