id 111
นักวิจัย จตุพร เสถียรคง
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. บทบาทและสถานภาพในครัวเรือนของสตรีชาวเขาเผ่าม้ง ช่วงพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. สตรีกับอาชีพเกษตรในโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
3. การเสริมสร้างภาวะผู้นำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
คสช 2558
4. การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคประชาคมอาเซียน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์