id 110
นักวิจัย โฆษิต ไชยประสิทธิ์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน กรณีศึกษาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. โครงการหลวง : ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
วช 2554
3. การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
4. การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
คสช 2558
ผลงานตีพิมพ์