id 102
นักวิจัย เกศินี ศรีรัตน์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. บทบาทของผ้าต่อวิถีชีวิตชนเผ่าม้งบ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. ผ้ากับวิถีชีวิตชนเผ่าในโครงการหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
3. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
มรชม 2559
4. การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับมัคคุเทศก์ชุมชน: กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์