ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
61 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รัชฎาพร พันธุ์ทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
62 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
63 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุพจน์ คำมะนิด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
64 ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สัญฌา พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
65 การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา คมสัน โกเสนตอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
66 ภูมิปัญญาเครื่องดนตรีล้านนาเพื่อสืบทอดการสร้างเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม บูรณพันธุ์ ใจหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
67 การศึกษาวิเคราะห์เพลงล้านนาจากฐานข้อมูลดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทางวัฒนธรรม สงกรานต์ สมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
68 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการอาชีพนวดแผนไทยในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
69 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วรสุดา วัฒนวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
70 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รณวีร์ พาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
71 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยกรณี : การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ยุพิน อินทยะ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
72 ระบบแสดงข้อมูลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 25 กิโลวัตต์ ณัฐภัทร ลีรพันธุ์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
73 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะทิอัดเม็ดผสมสตรอว์เบอร์รีผง ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
74 การสกัดและคุณลักษณะของเจลาตินสกัดจากหนังกระบือ นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
75 ผลการจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้สื่อจากวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อ พัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชนิตา อิศรเสนา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
76 การพัฒนาชุดการสอนคำพื้นฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่องชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
77 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ธีรธร เลอศิลป์ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
78 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านสถิตินักศึกษาสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ราชันย์ จันทร์เที่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
79 การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ทัศนีย์ ไชยฮ้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
80 ความต้องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศิริพร ปัญญาอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560

หน้า: 4 จาก 46  

งานวิจัยทั้งหมด 920 เรื่อง