ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
41 การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม ชาตรี มณีโกศล คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
42 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
43 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ มนตรี อินตา คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
44 การปรับปรุงสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก BNT โดยการเจือสาร BCTS ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ จิตรกร กรพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
45 ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
46 คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ภัทรานิษฐ์  สรเสริมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
47 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสตอเบอรี่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบ้านโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
48 องค์ประกอบทางพฤกษเคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรฮ่อสะพายควาย (Amicratea grahamil) และหงอนไก่อู (Barleria strigosa) วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
49 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2560
50 ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของชาเมี่ยงในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2560
51 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง โดยเทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2560
52 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตชาเมี่ยง ในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เกษม กุณาศรี คณะวิทยาการจัดการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2560
53 การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยชุมชนมีส่วนร่วม กิติยาภรณ์ อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
54 การใช้และความความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ธญา ตันติวราภา สำนักหอสมุด กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
55 กาารพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ สาระวิชาสังคมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
56 การขยายพันธ์ุจันทร์ผาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ธงชัย ศรีตะปัญญะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
57 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสาวภา ปัญจอริยะกุล คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
58 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กมลวัน สังสีแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
59 การพัฒนาอุปกรณ์สำรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ภัทรมน พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
60 เสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเป็นหน้าตัดซีประกอบและหน้าตัดสี่เหลี่ยมภายใต้แรงอัดตามแนวแกน ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560

หน้า: 3 จาก 47  

งานวิจัยทั้งหมด 935 เรื่อง