ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
41 การขยายพันธ์ุจันทร์ผาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ธงชัย ศรีตะปัญญะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
42 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสาวภา ปัญจอริยะกุล คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
43 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กมลวัน สังสีแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
44 การพัฒนาอุปกรณ์สำรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ภัทรมน พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
45 เสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเป็นหน้าตัดซีประกอบและหน้าตัดสี่เหลี่ยมภายใต้แรงอัดตามแนวแกน ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
46 ภาพลักษณ์และความคาดหวังจากประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียงที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ อมาคินป์ ชินโชติกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
47 สิทธิการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน (Ride Sharing) ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กฤษฎา เอี่ยมละมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
48 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รสลิน เพตะกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
49 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปรัชญา ไชยวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
50 การพัฒนารูปแบบการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรณิกา ซาซง สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
51 วิเคราห์ความคุ้มค่าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศศิวิมล วรพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
52 การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ต่ออาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
53 สภาพงานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
54 การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับงานธุรการภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พงศ์นุวัฒน์ เมืองสุวรรณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
55 การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อป้องกันภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฐิตินันท์ เขียวนิล คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
56 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศุภชัย ไชยาแจ่ม คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
57 การพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ อานนท์ ผัดแปง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
58 โอกาสและศักยภาพการเป็นพื้นที่นทีทัศน์ชายแดนประตูทางการค้าทิศตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
59 กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
60 ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปนัดดา โตคำนุช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560

หน้า: 3 จาก 46  

งานวิจัยทั้งหมด 920 เรื่อง