ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
841 ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เอนก ณะชัยวงค์ สำนักทะเบียนและประมวลผล กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
842 การพัฒนาระบบบัตรคิวต้นทุนต่ำโดยประยุกต์ใช้ Open Source Software กรณีศึกษา: โรงพยาบาลแม่สะเรียง อาคม ไทยเจริญ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
843 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตำบลสะลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อุบลวรรณา  เกษตรเอี่ยม คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
844 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ มัทนา อินใชย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
845 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวิ รุ่งเรืองศรี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
846 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อผลืตพืชผักปลอดภัยของชุมชนเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
847 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณัฐิยา ตันตรานนท์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
848 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 นครินทร์ พริบไหว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
849 ระบบสมดุลของอาหารและพลังงานแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย กฤษฎา บุญชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
850 การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมเห็ดถั่งเช่าสีทอง กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
851 การใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหลือจากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ มงคล ยะไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
852 ผลของวิธีการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทอง ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
853 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพร ถั่งเช่าสีทอง และการนำไปใช้ประโยชน์ ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
854 การรื้อฟื้นศิลปะการทอผ้าไหมสันกำแพง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมด้วยสื่อพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วลัยพร สุพรรณ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
855 การถอดองค์ความรู้ครูภูมิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิไลลักษณ์ กิติบุตร คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
856 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รัชนี เสาร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
857 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เบญจพร หน่อชาย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
858 การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
859 การวิจัยและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
860 การประเมินโครงการจัดการความรู้การบริหารการผลิตแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต. สง่าบ้าน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ สุวลักษณ์ อ้วนสอาด คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555

หน้า: 43 จาก 54  

งานวิจัยทั้งหมด 1075 เรื่อง