ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
801 การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชสวนครัวเพื่อสุขภาพของประชาชนชุมชน สะลวง - ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
802 โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนชุมชนสะลวง - ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จิติมา กตัญญู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
803 พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของประชาชนในตำบลขี้เหล็กและตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วิทญา ตันอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
804 พฤติกรรมการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ในตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณัทธร สุขสีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
805 การพัฒนาวัสดุนาโนแบบเนื้อแน่นเพื่อใช้เป็นวัสดุฝังปลูกในกระดูก อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
806 การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางอากาศบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
807 การพัฒนาระบบการปรับคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีนาโนสำหรับเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
808 การตัดคำภาษาไทยโดยการวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยารกรณ์ของประโยคและคุณลักษณะของคำรอบข้าง ชนินทร์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
809 การสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พิชญ์สินี ชมภูคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
810 การจัดการมลพิษทางน้ำจากชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
811 การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาญจนา ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
812 การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
813 การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
814 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการติดตามและอนุรักษ์ ความหลากหลาย และทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
815 การศึกษาจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
816 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
817 การศึกษาการใช้สารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สำคัญในพื้นที่สะลวง อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กัลทิมา พิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
818 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
819 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
820 การใช้กระบวนวิชาจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Studies) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สนิท สัตโยภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554

หน้า: 41 จาก 47  

งานวิจัยทั้งหมด 935 เรื่อง