ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
781 การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโอทอปและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
782 การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มานพ ชุ่มอุ่น คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
783 การศึกษาระบบเสริมสร้างสุขภาวะสู่แนวทางการพัฒนาของกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
784 แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
785 การจัดการสายผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแค่บ ถั่วแปหล่อ ถั่วแปยี และน้ำมันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มานพ ชุ่มอุ่น คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
786 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชุดโครงการ “การจัดการการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (CMRU – SMLปี 4) กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
787 การเพิ่มโอกาสในการทำงานและการทำธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เจิมขวัญ รัชชุศานติ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
788 การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุประดิษฐ์เศษผ้าบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พนิดา สัตโยภาส คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
789 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการบริโภคสินค้า และบริการของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุ เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
790 การวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์และบริการวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ เจิมขวัญ รัชชุศานติ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
791 วิธีการใหม่ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหัวลิงโดยการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
792 การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงเป็ดไข่และไก่พื้นเมืองของเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชียงใหม่ มงคล ยะไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
793 ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพต่อการกำจัดวัชพืชและคุณสมบัติดิน ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
794 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสี้ยวดอกขาว เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
795 ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในสภาพเกษตรอินทรีย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
796 ศึกษาการผลิตและการเก็บรักษาข้าวคั่วสมุนไพร ในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
797 การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปํญญา เกตุมณี มากมี คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
798 การพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
799 การพัฒนากคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยี สำเนา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
800 การพัฒนาการเรียนการสอนจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ชไมมน ศรีสุรักษ์ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554

หน้า: 40 จาก 48  

งานวิจัยทั้งหมด 942 เรื่อง