ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
781 การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุประดิษฐ์เศษผ้าบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พนิดา สัตโยภาส คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
782 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการบริโภคสินค้า และบริการของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุ เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
783 การวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์และบริการวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ เจิมขวัญ รัชชุศานติ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
784 วิธีการใหม่ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหัวลิงโดยการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
785 การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงเป็ดไข่และไก่พื้นเมืองของเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชียงใหม่ มงคล ยะไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
786 ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพต่อการกำจัดวัชพืชและคุณสมบัติดิน ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
787 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสี้ยวดอกขาว เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
788 ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในสภาพเกษตรอินทรีย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
789 ศึกษาการผลิตและการเก็บรักษาข้าวคั่วสมุนไพร ในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
790 การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปํญญา เกตุมณี มากมี คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
791 การพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
792 การพัฒนากคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยี สำเนา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
793 การพัฒนาการเรียนการสอนจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ชไมมน ศรีสุรักษ์ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
794 การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลคลังสมองของครูมืออาชีพ ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
795 การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิชาการครูวิทยฐานะในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
796 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพฤติกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
797 การจัดทำชุดกิจกรรมในการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อภิสิทธิ์ ชัยมัง คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
798 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิริวันทน์ ชัยญานะ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
799 นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมรดกทางวัฒนธรรม ของเครื่องปั้นดินเผาผลิตภัณฑ์เอิร์ทเทนแวร์ ณัฎฐพร จักรวิเชียร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
800 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554

หน้า: 40 จาก 47  

งานวิจัยทั้งหมด 935 เรื่อง