ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
61 ผลการจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้สื่อวัสดุธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วรรณวิไล เม็งทอง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
62 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทัศนันท์ จันทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2560
63 การศึกษาฤทธิ์ของสารพฤกษเคมีในกล้วยไม้ป่า และแนวทางการขยายพันธุ์สำหรับชุมชน วาสนา ประภาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2560
64 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการส่งเสริมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้านในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ธฤษ เรือนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2560
65 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตเห็ดโรงเรือนของชุมชนในตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2560
66 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพร ในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อรนุช พันโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2560
67 การศึกษารูปแบบ และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทงานจักสาน อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ มนัสพันธ์ รินแสงปิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
68 การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเตาเผาและการเผาของเตาเผาเซรามิกที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน : กรณีศึกษา เตาเผาอินทขิล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สมศักดิ์ บุญแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
69 การศึกษาทางแสงของระบบดาวคู่บางระบบจากภาพถ่ายโดยกล้องดิจิตอล DSLR วิระภรณ์ ไหมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
70 ปรากฏการณ์ของไหลเชิงกลของวัสดุเม็ด ภาณุพัฒน์ ชัยวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
71 การรู้เท่าทันสื่อการจำหน่ายสินค้าสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รพีพร เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
72 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเศษผ้ากลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) ตำบลสันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
73 ส่วนปรกติของกึ่งกรุปการแปลงเชิงเส้นที่มีเรนจ์กำกัด: กึ่งกรุปย่อยใหญ่สุดของ F(V,W)และ กึ่งปรกติใหญ่สุดของไอดีลของ F(V,W) วรเชษฐ์ สมมะณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
74 ดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธนพชร นุตสาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
75 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ศรัณย์ จีนะเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
76 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับมัคคุเทศก์ชุมชน: กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เกศินี ศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
77 การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณัฎฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
78 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายจากแอนาล็อคทีวีสู่ดิจิทัลทีวีสำหรับคนรุ่นใหม่ ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
79 การพัฒนารูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณฐ นารินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
80 การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วาริพิณ มงคลสมัย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560

หน้า: 4 จาก 44  

งานวิจัยทั้งหมด 876 เรื่อง