ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
61 การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเป็นกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูมืออาชีพในฐานะผู้ขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวช 2558 ปณชนก ชาญไววิทย์
62 การพัฒนาแบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสำหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 เฉลิมชัย ไชยชมภู
63 รูปแบบการบริหารคุณภาพศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมระดับอุดมศึกษาวช 2558 สุรินทร์ ยอดคำแปง
64 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือวช 2558 ธีรธร เลอศิลป์
65 การรู้เท่าทันสื่อเยาวชนกับการกำหนดกรอบภาพการเล่าเรื่องความรักระหว่างชายกับชาย ในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2วช 2558 อัญมณี ภักดีมวลชน
66 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐานตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครูปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกอนุบาลวช 2558 อาทิตยา อินยง
67 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ชนิตา อิศรเสนา
68 การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) ที่มีต่อทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ธนิดา ปิ่นแก้ว
69 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรวช 2558 จินตภา อัจฉริยากร
70 การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วช 2558 กัลยา ใจรักษ์
71 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรวช 2558 อรพินธ์ นาคำ
72 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่วช 2558 ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
73 การค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 เกษม กุณาศรี
74 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตของผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 กันตา ตันนิยม
75 การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 สกล แก้วศิริ
76 การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาวช 2558 อรทัย อินตา
77 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่ระลึกโดยการประยุกต์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอนคสช 2558 ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน
78 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมลพิษทางอากาศบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนคสช 2558 สมศักดิ์ บุญแจ้ง
79 พฤติกรรมสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมภายในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุต่อการสร้างเสริมสุขภาพคสช 2558 วิทญา ตันอารีย์
80 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำกลุ่มธุรกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3คสช 2558 พิชญานันท์ อมรพิชญ์

หน้า: 4 จาก 22  

งานวิจัยทั้งหมด 438 เรื่อง