ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
61 รูปแบบการประเมินสมรรถนะนักศึกษาครูในศตวรรษที่ ๒๑ พิชญ์สินี ชมภูคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
62 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่พูดภาษาอีก้อและมูเซอ สุดฤทัย อรุณศิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
63 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยนำมาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน พรรณิการ์ อุทธวัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
64 การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ส่งเสริมทักษะและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ดุษฎี รังษีชัชวาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
65 การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาชุดการสอนแบบสะเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง จุฑามาศ หนุนชาติ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
66 ระบบจำลองการบำบัดความกระด้างของน้ำบ่อโดยใช้ถ่านจากเม็ดลำไยที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวทางเคมี สุกิจ ทองแบน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
67 ฐานข้อมูลโรคและแมลงที่ทำความเสียหายแก่ผลิตผลทางการเกษตร กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน คำจินะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
68 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ไผ่เพื่อพัฒนาชุมชนกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ไชยเชิด ไชยนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
69 การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจำแนกพันธุ์แมลงน้ำที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จุฬาวลี มณีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
70 การศึกษาความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนา ขัติทะจักร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
71 การสร้างเสริมสุขภาพทางสังคมในผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้แบบพุทธร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา กานต์ชัญญา แก้วแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
72 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะโภชนาการผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านอาหารพื้นบ้าน มุจลินท์ แปงศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
73 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา วิทญา ตันอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
74 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัด สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
75 การศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ณัทธร สุขสีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
76 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้านเครื่องนุ่งห่มของผู้สูงอายุชนเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศิริจันทร์ อุปาละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
77 การพัฒนาโลชั่นทาผิวที่มีน้ำมันงาขี้ม้อนและสารสกัดจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
78 การส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวไร่อินทรีย์เชิงอนุรักษ์ด้วยจุลินทรีย์เอนโดไฟต์ อัจฉรียา ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
79 ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านของไทยหญ้าฮี๋ยุ่ม พสุ ปราโมกข์ชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
80 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559

หน้า: 4 จาก 32  

งานวิจัยทั้งหมด 623 เรื่อง