ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
61 ภาพลักษณ์และความคาดหวังจากประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียงที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ อมาคินป์ ชินโชติกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2560
62 สิทธิการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน (Ride Sharing) ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กฤษฎา เอี่ยมละมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
63 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รสลิน เพตะกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
64 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปรัชญา ไชยวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
65 การพัฒนารูปแบบการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรณิกา ซาซง สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
66 วิเคราห์ความคุ้มค่าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศศิวิมล วรพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
67 การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ต่ออาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
68 สภาพงานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
69 การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับงานธุรการภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พงศ์นุวัฒน์ เมืองสุวรรณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
70 การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อป้องกันภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฐิตินันท์ เขียวนิล คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
71 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศุภชัย ไชยาแจ่ม คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
72 การพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ อานนท์ ผัดแปง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
73 โอกาสและศักยภาพการเป็นพื้นที่นทีทัศน์ชายแดนประตูทางการค้าทิศตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
74 กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
75 ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปนัดดา โตคำนุช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
76 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รัชฎาพร พันธุ์ทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
77 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
78 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุพจน์ คำมะนิด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
79 ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สัญฌา พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
80 การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา คมสัน โกเสนตอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560

หน้า: 4 จาก 47  

งานวิจัยทั้งหมด 935 เรื่อง