ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
61 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
62 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒ วิไลพร ไชยโย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
63 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒ รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
64 กลยุทธ์โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายการค้าชายแดน ไทย-เมียนมาร์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กันตา ตันนิยม คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
65 กลยุทธ์การแข่งขันทางการค้าชายแดนของไทย ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้บริบทเศรษฐกิจชุมชน เกษม กุณาศรี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
66 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถ ในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า จังหวัดเชียงใหม่ พชรพร อากรสกุล คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
67 การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในบริบททางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
68 การประเมินคุณค่าระบบนิเวศจากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ: กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่-แม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อรกัญญา  กาญจนธารากุล คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
69 การสร้างเสริมการขยายโอกาสในการทำงาน และจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
70 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพี่เลี้ยงของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ สมเกตุ อุทธโยธา คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
71 การพัฒนาครูในโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ด้านการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
72 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้านบนฐานการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อทิตยา ใจเตี้ย คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
73 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ไพรสันต์ สุวรรณศรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
74 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผา ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สิริพร คืนมาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
75 โครงการวิจัยเพื่อนำร่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ณัฐวัฒน์  โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
76 พัฒนากระบวนการผลิตงานประติมากรรมดินเผาหมู่บ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สมศักดิ์ พรมจักร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
77 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สู่โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เอกพงศ์ สุริยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
78 การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมแบบองค์รวมประจำตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
79 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ณัฐวัฒน์  โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวของการศึกษาไทยในปัจจุบันที่ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนสำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑: กรณีศึกษา นิตยา สงวนงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559

หน้า: 4 จาก 35  

งานวิจัยทั้งหมด 691 เรื่อง