ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
61 การพัฒนาไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันเพียงระบบเดียวเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารของพืชหลายชนิดในตัวอย่างดินวช 2558 สราวุฒิ สมนาม
62 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 ปะราสี อเนก
63 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 ศุภนิช จันทร์สอง
64 สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองของพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่องวช 2558 จอห์นนพดล วศินสุนทร
65 การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเป็นกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูมืออาชีพในฐานะผู้ขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวช 2558 ปณชนก ชาญไววิทย์
66 การพัฒนาแบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสำหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 เฉลิมชัย ไชยชมภู
67 รูปแบบการบริหารคุณภาพศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมระดับอุดมศึกษาวช 2558 สุรินทร์ ยอดคำแปง
68 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือวช 2558 ธีรธร เลอศิลป์
69 การรู้เท่าทันสื่อเยาวชนกับการกำหนดกรอบภาพการเล่าเรื่องความรักระหว่างชายกับชาย ในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2วช 2558 อัญมณี ภักดีมวลชน
70 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐานตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครูปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกอนุบาลวช 2558 อาทิตยา อินยง
71 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ชนิตา อิศรเสนา
72 การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) ที่มีต่อทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ธนิดา ปิ่นแก้ว
73 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรวช 2558 จินตภา อัจฉริยากร
74 การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วช 2558 กัลยา ใจรักษ์
75 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรวช 2558 อรพินธ์ นาคำ
76 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่วช 2558 ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
77 การค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 เกษม กุณาศรี
78 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตของผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 กันตา ตันนิยม
79 การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 สกล แก้วศิริ
80 การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาวช 2558 อรทัย อินตา

หน้า: 4 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 445 เรื่อง