ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
61 การบำบัดความกระด้างของน้ำบ่อโดยใช้วัสดุดูดซับจากถ่านเม็ดลำไยที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวทางเคมีวช 2558 ดวงเดือน เทพนวล
62 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินการเข้าชั้นเรียนผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตวช 2558 คมสัน โกเสนตอ
63 คุณภาพและพฤติกรรมการอบแห้งของมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้งด้วยวิธีออสโมติกดีไฮเดรชันวช 2558 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
64 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณวิตามินซีในชามะขามป้อมวช 2558 อภิรดา พรปัณณวิชญ์
65 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ : วิธีการสอนที่ขัดแย้งกับสถานการณ์แห่งโลกปัจจุบันวช 2558 นิตยา สงวนงาม
66 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อแก่ครูโรงเรียนสาธิต แผนกอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 พิทยาภรณ์ มานะจุติ
67 การพัฒนาไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันเพียงระบบเดียวเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารของพืชหลายชนิดในตัวอย่างดินวช 2558 สราวุฒิ สมนาม
68 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 ปะราสี อเนก
69 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 ศุภนิช จันทร์สอง
70 สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองของพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่องวช 2558 จอห์นนพดล วศินสุนทร
71 การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเป็นกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูมืออาชีพในฐานะผู้ขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวช 2558 ปณชนก ชาญไววิทย์
72 การพัฒนาแบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสำหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 เฉลิมชัย ไชยชมภู
73 รูปแบบการบริหารคุณภาพศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมระดับอุดมศึกษาวช 2558 สุรินทร์ ยอดคำแปง
74 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือวช 2558 ธีรธร เลอศิลป์
75 การรู้เท่าทันสื่อเยาวชนกับการกำหนดกรอบภาพการเล่าเรื่องความรักระหว่างชายกับชาย ในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2วช 2558 อัญมณี ภักดีมวลชน
76 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐานตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครูปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกอนุบาลวช 2558 อาทิตยา อินยง
77 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ชนิตา อิศรเสนา
78 การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) ที่มีต่อทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ธนิดา ปิ่นแก้ว
79 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งของศูนย์การค้า กรณีศึกษา : พื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่วช 2558 บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง
80 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรวช 2558 จินตภา อัจฉริยากร

หน้า: 4 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 452 เรื่อง