ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
761 มัคคุเทศก์น้อยภาษาญี่ปุ่นเขตพื้นที่บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กรุณา กลจักร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
762 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
763 การสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่น แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
764 จากมูลค่าสู่คุณค่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
765 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดลำพูน ทัศนีพร ประภัสสร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
766 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของจังหวัดลำพูน อัญชลี โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
767 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดลำพูน สายพิณ สังคีตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
768 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขากระดาษของจังหวัดลำพูน เอกพงศ์ สุริยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
769 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบของจังหวัดลำพูน เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
770 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมจักสานของจังหวัดลำพูน ภาสกร โทณะวณิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
771 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดลำพูน สมศักดิ์ พรมจักร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
772 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมงานโลหะของจังหวัดลำพูน รุทธ ประวัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
773 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องหนังของจังหวัดลำพูน ณัฐวัฒน์  โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
774 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผ้าทอของจังหวัดลำพูน สิริพร คืนมาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
775 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดลำพูน อัญชลี โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
776 พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ธีรธร เลอศิลป์ คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
777 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา CI 2301 ศศิธร อินตุ่น คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
778 รูปแบบการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
779 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนิท หาจัตุรัส คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
780 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยภูมิปัญญากระดาษสา ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554

หน้า: 39 จาก 48  

งานวิจัยทั้งหมด 942 เรื่อง