ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
761 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขากระดาษของจังหวัดลำพูน เอกพงศ์ สุริยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
762 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบของจังหวัดลำพูน เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
763 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมจักสานของจังหวัดลำพูน ภาสกร โทณะวณิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
764 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดลำพูน สมศักดิ์ พรมจักร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
765 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมงานโลหะของจังหวัดลำพูน รุทธ ประวัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
766 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องหนังของจังหวัดลำพูน ณัฐวัฒน์  โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
767 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผ้าทอของจังหวัดลำพูน สิริพร คืนมาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
768 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดลำพูน อัญชลี โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
769 พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ธีรธร เลอศิลป์ คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
770 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา CI 2301 ศศิธร อินตุ่น คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
771 รูปแบบการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
772 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนิท หาจัตุรัส คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
773 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยภูมิปัญญากระดาษสา ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
774 การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโอทอปและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
775 การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มานพ ชุ่มอุ่น คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
776 การศึกษาระบบเสริมสร้างสุขภาวะสู่แนวทางการพัฒนาของกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
777 แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
778 การจัดการสายผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแค่บ ถั่วแปหล่อ ถั่วแปยี และน้ำมันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มานพ ชุ่มอุ่น คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
779 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชุดโครงการ “การจัดการการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (CMRU – SMLปี 4) กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
780 การเพิ่มโอกาสในการทำงานและการทำธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เจิมขวัญ รัชชุศานติ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554

หน้า: 39 จาก 47  

งานวิจัยทั้งหมด 935 เรื่อง