ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
681 การจัดทำแผนปฎิบัติการชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากร ในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
682 การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
683 การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
684 การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
685 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชีววัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
686 การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
687 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม พื้นที่เทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
688 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น สนิท สัตโยภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
689 การสร้างสื่อสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทอผ้าฝ้ายยกดอกจังหวัดลำพูน ทัศวรรณ ธิมาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
690 การแพทย์พื้นบ้านและการใช้สมุนไพร : กรณีศึกษาเทศบาลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ศศิธร ศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
691 ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง วิถีชีวิตของเทศบาลตำบลต้นเปาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ธนพชร นุตสาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
692 ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านเล่าขานจากตำนานชาวต้นเปา ณัฐพร จาดยางโทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
693 สตรีกับ ชุมชนเข้มแข็งกรณี: ศึกษาหมู่บ้านบ่อสร้าง และหมู่บ้านบวกเป็ด ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รักฎา เมธีโภคพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
694 วิถีชุมชนกับการพัฒนาสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ธนพชร นุตสาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
695 มัคคุเทศก์น้อยภาษาญี่ปุ่นเขตพื้นที่บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กรุณา กลจักร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
696 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
697 การสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่น แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
698 จากมูลค่าสู่คุณค่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
699 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดลำพูน ทัศนีพร ประภัสสร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
700 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของจังหวัดลำพูน อัญชลี โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555

หน้า: 35 จาก 44  

งานวิจัยทั้งหมด 876 เรื่อง