ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
681 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
682 การพัฒนาหัวเชื้อราเอนโดไฟท์เพื่อส่งเสริมการเจริญและการควบคุมโรคในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย อัจฉรียา ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
683 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูงของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis เพื่อควบคุมเชื้อรา Alernaria solani สาเหตุของโรคใบใหม้ในมะเขือเทศ กัลทิมา พิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
684 การศึกษาผลของสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศ อโนดาษ์ รัชเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
685 การศึกษาโครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของหินปูนและหินอ่อนเพื่อผลิตปูนขาวคุณภาพสูง สุชีวัน นาบุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
686 การประยุกต์ใช้เทคนิคเมทาจีโนมในการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่ย่อยสลายวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิแอลแลคติกแอซิด ดาราลักษณ์ เยวภาคโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
687 การใช้ประโยชน์จากของเสียในการผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ พสุ ปราโมกข์ชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
688 การพัฒนาสาหร่ายขนาดเล็กเป็นแหล่งผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพกลุ่มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
689 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
690 การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
691 การแยกธาตุเงินจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับเตรียมเป็นรีเอเจนต์ในห้องปฏิบัติการ มิกิ กัณณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
692 การเตรียมและการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
693 มลพิษทางอากาศและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
694 การเพาะเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมเชื้อ Xanthomonas campestris สาเหตุของโรคใบจุดแบคทีเรียในมะเขือเทศ กัลทิมา พิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
695 การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาญจนา ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
696 การจัดทำแผนปฎิบัติการชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากร ในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
697 การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
698 การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
699 การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
700 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชีววัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555

หน้า: 35 จาก 45  

งานวิจัยทั้งหมด 891 เรื่อง