ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
621 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ สุวินัย น่วมเจริญ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
622 การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชมเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
623 วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
624 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
625 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ รณวีร์ พาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
626 การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางสังคมของเยาวชนนอกระบบ วรสุดา วัฒนวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
627 การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความมั่นคงของเยาวชนในระบบโรงเรียน ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
628 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาระเบียบชุมชน ในเขตพื้นที่แขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พรหมเท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
629 การเชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในชุมชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กัลยา มหาวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
630 การสร้างสรรค์การเรียนรู้กับการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รณวีร์ พาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
631 แรงงานข้ามชาติกับโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมของรัฐ: กรณีศึกษาแรงงานข้างชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กมลาศ สาลี สุกัณศิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
632 ชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาบ้านต้นโชค ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กิตติชัย ปัญญาวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
633 ภาษากับความมั่นคงในชีวิต: กรณีศึกษาแรงงานพม่าในแขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สนิท สัตโยภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
634 การปรับตัวของแรงงานหญิงข้างชาติภายใต้นโยบายความมั่นคงของชาติ: กรณีศึกษาแรงงานหญิงข้ามชาติสัญชาติพม่าในเมืองเชียงใหม่ เปรมวดี กิรวาที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
635 แรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงทางสังคม สนิท สัตโยภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
636 รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ขจร ตรีโสภณากร คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
637 การส่งเสริมสุขภาพแลการจัดทำเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย “ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว” เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
638 การสร้างโปรแกรมสมรรถภาพเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อภิสิทธิ์ ชัยมัง คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
639 การจัดการและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อภิสิทธิ์ ชัยมัง คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
640 ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เอนก ณะชัยวงค์ สำนักทะเบียนและประมวลผล กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555

หน้า: 32 จาก 44  

งานวิจัยทั้งหมด 874 เรื่อง