ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
41 วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 วช 2558 ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
42 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3วช 2558 กาญจนา สุระ
43 การพัฒนาหลักสูตรการผลิตผักพืชบ้านด้วยระบบพืชปลอดภัยร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 กานต์ชัญญา แก้วแดง
44 แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 รพีพร เทียมจันทร์
45 ชุดโครงการวิจัย การสร้างเสริมความมั่นคงด้านอาชีพผู้สูงอายุบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 รพีพร เทียมจันทร์
46 การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมวช 2558 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
47 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนวช 2558 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
48 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ำเพื่อการขยายพันธ์หญ้าหวานวช 2558 ดาราลักษณ์ เยวภาคโสภณ
49 การจัดการความรู้ด้านการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 จุฬาวลี มณีเลิศ
50 ชุดโครงการวิจัย การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพในชุมชน พื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยวช 2558 จุฬาวลี มณีเลิศ
51 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ, สื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา COM2202 เทคโนโลยีสื่อประสม ของนักศึกษาหมู่เรียน 02 ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยการคัดสรรกลวิธีการสอนวช 2558 พริ้มไพร วงค์ชมภู
52 การบำบัดความกระด้างของน้ำบ่อโดยใช้วัสดุดูดซับจากถ่านเม็ดลำไยที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวทางเคมีวช 2558 ดวงเดือน เทพนวล
53 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินการเข้าชั้นเรียนผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตวช 2558 คมสัน โกเสนตอ
54 คุณภาพและพฤติกรรมการอบแห้งของมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้งด้วยวิธีออสโมติกดีไฮเดรชันวช 2558 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
55 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ : วิธีการสอนที่ขัดแย้งกับสถานการณ์แห่งโลกปัจจุบันวช 2558 นิตยา สงวนงาม
56 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อแก่ครูโรงเรียนสาธิต แผนกอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 พิทยาภรณ์ มานะจุติ
57 การพัฒนาไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันเพียงระบบเดียวเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารของพืชหลายชนิดในตัวอย่างดินวช 2558 สราวุฒิ สมนาม
58 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 ปะราสี อเนก
59 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 ศุภนิช จันทร์สอง
60 สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองของพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่องวช 2558 จอห์นนพดล วศินสุนทร

หน้า: 3 จาก 22  

งานวิจัยทั้งหมด 438 เรื่อง