ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
41 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 รัชนีกร ปัญญา
42 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 กาญจนา สุระ
43 วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 วช 2558 ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
44 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3วช 2558 กาญจนา สุระ
45 การพัฒนาหลักสูตรการผลิตผักพืชบ้านด้วยระบบพืชปลอดภัยร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 กานต์ชัญญา แก้วแดง
46 แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 รพีพร เทียมจันทร์
47 ชุดโครงการวิจัย การสร้างเสริมความมั่นคงด้านอาชีพผู้สูงอายุบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 รพีพร เทียมจันทร์
48 การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมวช 2558 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนวช 2558 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
50 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ำเพื่อการขยายพันธ์หญ้าหวานวช 2558 ดาราลักษณ์ เยวภาคโสภณ
51 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดการเผาตอซังโดยการใช้น้ำมันพืชเหลือทิ้งชุมชนมาเป็นเชื้อเพลิงในการไถกลบวช 2558 วัชรงค์ วงศนุรักษ์
52 การจัดการความรู้ด้านการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 จุฬาวลี มณีเลิศ
53 ชุดโครงการวิจัย การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพในชุมชน พื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยวช 2558 จุฬาวลี มณีเลิศ
54 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ, สื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา COM2202 เทคโนโลยีสื่อประสม ของนักศึกษาหมู่เรียน 02 ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยการคัดสรรกลวิธีการสอนวช 2558 พริ้มไพร วงค์ชมภู
55 การบำบัดความกระด้างของน้ำบ่อโดยใช้วัสดุดูดซับจากถ่านเม็ดลำไยที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวทางเคมีวช 2558 ดวงเดือน เทพนวล
56 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินการเข้าชั้นเรียนผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตวช 2558 คมสัน โกเสนตอ
57 คุณภาพและพฤติกรรมการอบแห้งของมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้งด้วยวิธีออสโมติกดีไฮเดรชันวช 2558 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
58 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณวิตามินซีในชามะขามป้อมวช 2558 อภิรดา พรปัณณวิชญ์
59 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ : วิธีการสอนที่ขัดแย้งกับสถานการณ์แห่งโลกปัจจุบันวช 2558 นิตยา สงวนงาม
60 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อแก่ครูโรงเรียนสาธิต แผนกอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 พิทยาภรณ์ มานะจุติ

หน้า: 3 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 445 เรื่อง