ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
41 การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วาริพิณ มงคลสมัย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
42 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจำลองทางอุทกศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการสร้างฝายคอนกรีตเพื่อการเกษตรในอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ รัชพล สัมพุทธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
43 การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ภัทรกมล รักสวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
44 การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ชนินทร์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
45 รูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พงศ์กร ทิพย์ปัญญา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
46 การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษในกลุ่มชาติพันธ์ อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
47 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559
48 ความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559
49 การใช้การสอนภาษาแบบชักชวนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปิยะพันธ์ กันทิสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559
50 การใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559
51 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รุ่งนภา ทากัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
52 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และสัตว์หน้าดินในลำน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
53 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในกระบวนการผลิตผ้าหมักโคลน วรางคณา เขาดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
54 สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เรื่อง พันธุ์ข้าวไทยในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
55 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บูรพา สิงหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
56 การพัฒนาแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
57 การปลูกประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือและถั่วฝักยาวพื้นบ้าน พวงเพชร พิมพ์จันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
58 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริกเผ็ดและมะเขือเทศ สุพจน์ บุญแรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
59 การใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
60 การสังเคราะห์องค์ความรู้การแพ้ยางรักและภูมิปัญญาในการแก้พิษ รพีพร เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559

หน้า: 3 จาก 36  

งานวิจัยทั้งหมด 702 เรื่อง