ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
41 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รุ่งนภา ทากัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
42 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และสัตว์หน้าดินในลำน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
43 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในกระบวนการผลิตผ้าหมักโคลน วรางคณา เขาดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
44 สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เรื่อง พันธุ์ข้าวไทยในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
45 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บูรพา สิงหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
46 การพัฒนาแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2559
47 การปลูกประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือและถั่วฝักยาวพื้นบ้าน พวงเพชร พิมพ์จันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
48 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริกเผ็ดและมะเขือเทศ สุพจน์ บุญแรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
49 การใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
50 การสังเคราะห์องค์ความรู้การแพ้ยางรักและภูมิปัญญาในการแก้พิษ รพีพร เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
51 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ธฤษ เรือนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
52 ความหลากหลายของเห็ดป่าที่บริโภคได้ ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
53 ความหลากหลาย นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2559
54 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) อัญชลา ทามัน สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
55 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
56 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
57 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
58 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 แสงจันทร์ เกษากิจ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
59 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 รักฎา เมธีโภคพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
60 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒ สุวินัย น่วมเจริญ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559

หน้า: 3 จาก 35  

งานวิจัยทั้งหมด 691 เรื่อง