ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
41 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 วิไลพร ไชยโย
42 ชุดโครงการวิจัย แผนกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วช 2558 วีระศักดิ์ สมยานะ
43 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 จักรินรัฐ นิยมค้า
44 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล
45 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 รัชนีกร ปัญญา
46 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 กาญจนา สุระ
47 วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 วช 2558 ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
48 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3วช 2558 กาญจนา สุระ
49 การพัฒนาหลักสูตรการผลิตผักพืชบ้านด้วยระบบพืชปลอดภัยร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 กานต์ชัญญา แก้วแดง
50 แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 รพีพร เทียมจันทร์
51 ชุดโครงการวิจัย การสร้างเสริมความมั่นคงด้านอาชีพผู้สูงอายุบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 รพีพร เทียมจันทร์
52 ปริมาณฟลาโวนอยด์และฟีนอลที่เป็นองค์ประกอบ และการต้านอนุมูลอิสระของข้าวไทยวช 2558 นวลอนงค์ เสมสังข์
53 การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมวช 2558 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
54 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนวช 2558 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
55 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ำเพื่อการขยายพันธ์หญ้าหวานวช 2558 ดาราลักษณ์ เยวภาคโสภณ
56 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดการเผาตอซังโดยการใช้น้ำมันพืชเหลือทิ้งชุมชนมาเป็นเชื้อเพลิงในการไถกลบวช 2558 วัชรงค์ วงศนุรักษ์
57 การจัดการความรู้ด้านการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 จุฬาวลี มณีเลิศ
58 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของชุมชน ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 กฤษณา เขียวมั่ง
59 ชุดโครงการวิจัย การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพในชุมชน พื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยวช 2558 จุฬาวลี มณีเลิศ
60 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ, สื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา COM2202 เทคโนโลยีสื่อประสม ของนักศึกษาหมู่เรียน 02 ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยการคัดสรรกลวิธีการสอนวช 2558 พริ้มไพร วงค์ชมภู

หน้า: 3 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 452 เรื่อง