ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
501 การแยกธาตุเงินจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับเตรียมเป็นรีเอเจนต์ในห้องปฏิบัติการ มิกิ กัณณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
502 การเตรียมและการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
503 มลพิษทางอากาศและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
504 การเพาะเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมเชื้อ Xanthomonas campestris สาเหตุของโรคใบจุดแบคทีเรียในมะเขือเทศ กัลทิมา พิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
505 การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาญจนา ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
506 การจัดทำแผนปฎิบัติการชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากร ในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
507 การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
508 การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
509 การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
510 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชีววัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทัตพร คุณประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
511 การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
512 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม พื้นที่เทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
513 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น สนิท สัตโยภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
514 การสร้างสื่อสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทอผ้าฝ้ายยกดอกจังหวัดลำพูน ทัศวรรณ ธิมาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
515 การแพทย์พื้นบ้านและการใช้สมุนไพร : กรณีศึกษาเทศบาลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ศศิธร ศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
516 ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง วิถีชีวิตของเทศบาลตำบลต้นเปาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ธนพชร นุตสาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
517 ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านเล่าขานจากตำนานชาวต้นเปา ณัฐพร จาดยางโทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
518 สตรีกับ ชุมชนเข้มแข็งกรณี: ศึกษาหมู่บ้านบ่อสร้าง และหมู่บ้านบวกเป็ด ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รักฎา เมธีโภคพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
519 วิถีชุมชนกับการพัฒนาสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ธนพชร นุตสาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
520 มัคคุเทศก์น้อยภาษาญี่ปุ่นเขตพื้นที่บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กรุณา กลจักร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555

หน้า: 26 จาก 36  

งานวิจัยทั้งหมด 701 เรื่อง