ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
501 การประเมินศักยภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยโดยวิธีการเร่งอายุ นวลอนงค์ เสมสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
502 ผลของเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อการงอกเมล็ดและการเจริญของต้นข้าวหอมมะลิ อัจฉรียา ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
503 การยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดของสารสกัดจากเห็ดป่าที่บริโภคได้ วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
504 การใช้กิจกรรมจดบันทึกคอร์เนลล์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศศิธร อินตุ่น คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
505 กลวิธีการสร้างนวนิยายชุดของไทยระหว่าง พ.ศ.2552-2556 วาทินี ศิริชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
506 สิทธิสตรีไทยในเชิงก้าวหน้าที่ปรากฎในนวนิยายไทย สุชัญญา วงค์เวสช์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
507 การใช้สื่อบันเทิงคดีส่งเสริมความสามารถในการฟังและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
508 การแก้ไขปัญหาการออกเสียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้กลวิธีทางสัทศาสตร์ อนิสรา รัศมีเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
509 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณัทธร สุขสีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
510 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มุจลินท์ แปงศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
511 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่เหมาะสมของการผลิตอาหารสุกรขุนและไก่เนื้อพื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นครินทร์ พริบไหว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
512 ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เจิมขวัญ รัชชุศานติ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
513 การพัฒนาระบบการป้องกันการออกกลางคันระหว่างการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณัฐญาย์ สมาเกตุ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
514 การผลิตเมล็ดเทียมของหญ้าหวานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
515 การปรับปรุงสมบัติเขิงกลของเซรามิกไฮดรอกซีอะพาไทต์แบบมีรูพรุนนาโนเพื่อปรับคุณภาพน้ำด้วยการกรองภายใต้แรงดัน อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
516 การจำลองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุณหภูมิสุดโต่งในภาคเหนือของประเทศไทยด้วยแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูง ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
517 การพัฒนาชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กาญจนา สิริกุลรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
518 การจัดการปัญหาน้ำเสียโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ขยะแปลงเป็นทุน ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณัฐวัฒน์  โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
519 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ สายพิณ สังคีตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
520 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักคนชราในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัด สิริพร คืนมาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557

หน้า: 26 จาก 44  

งานวิจัยทั้งหมด 874 เรื่อง