ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
481 การพัฒนากลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พุทธมน สุวรรณอาสน์ คณะวิทยาการจัดการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
482 การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ โฆษิต ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
483 การพัฒนาศักยภาพผู้ไกล่เกลี่ยงานยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
484 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทิพย์พธู กฤษสุนทร คณะวิทยาการจัดการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
485 แนวทางการจัดระบบขนส่งสาธารณะต้นทุนต่ำด้วยรถสี่ล้อแดงในเมืองเชียงใหม่ เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
486 รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงต่อการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
487 กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
488 อาหารไทใหญ่ : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและคุณค่าทางอาหาร มยุรี ชมภูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
489 การศึกษาลายผ้าปักชาวเขาเผ่าอาข่า เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลหัวช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จินตนา อินภัคดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
490 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าวแต๋นทรายอัดแท่งสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารว่างและการยอมรับของผู้บริโภค เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
491 การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการจัดทำเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อภิสิทธิ์ ชัยมัง คณะครุศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
492 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิเคราะห์จากมุมมองผู้บริโภค พชรพร อากรสกุล คณะวิทยาการจัดการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
493 การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าชชีวมวลชนิดไหลลง ภานุพงษ์ หมั่นขีด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
494 การศึกษาการสร้างระยะที่เป็นสายราในห้องปฏิบัติการของเชื้อราที่ก่อโรคเกลื้อนสายพันธุ์ต่างๆ วีรพงษ์ จันทะชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
495 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณัฐธิดา สุภาหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2557
496 การหาปริมาณธาตุเหล็กในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมโดยใช้รีเอเจนต์ที่เตรียมได้จากไม้ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ สราวุฒิ สมนาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2557
497 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำหมักเมี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านทางภาคเหนือตอนบน อัจฉรียา ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2557
498 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2557
499 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปวีณา ถ้ำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2557
500 การออกแบบสร้างเครื่องอัดเม็ดชีวมวลขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ภานุพงษ์ หมั่นขีด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557

หน้า: 25 จาก 44  

งานวิจัยทั้งหมด 874 เรื่อง