ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
481 การถอดองค์ความรู้ครูภูมิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิไลลักษณ์ กิติบุตร คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
482 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รัชนี เสาร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
483 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เบญจพร หน่อชาย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
484 การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
485 การวิจัยและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
486 การประเมินโครงการจัดการความรู้การบริหารการผลิตแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต. สง่าบ้าน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
487 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
488 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านการเมืองของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ มัทนา อินใชย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
489 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
490 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ วิไลลักษณ์ กิติบุตร คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
491 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
492 การพัฒนาหัวเชื้อราเอนโดไฟท์เพื่อส่งเสริมการเจริญและการควบคุมโรคในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย อัจฉรียา ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
493 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูงของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis เพื่อควบคุมเชื้อรา Alernaria solani สาเหตุของโรคใบใหม้ในมะเขือเทศ กัลทิมา พิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
494 การศึกษาผลของสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศ อโนดาษ์ รัชเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
495 การศึกษาโครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของหินปูนและหินอ่อนเพื่อผลิตปูนขาวคุณภาพสูง สุชีวัน นาบุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
496 การประยุกต์ใช้เทคนิคเมทาจีโนมในการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่ย่อยสลายวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิแอลแลคติกแอซิด ดาราลักษณ์ เยวภาคโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
497 การใช้ประโยชน์จากของเสียในการผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ พสุ ปราโมกข์ชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
498 การพัฒนาสาหร่ายขนาดเล็กเป็นแหล่งผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพกลุ่มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
499 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
500 การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555

หน้า: 25 จาก 36  

งานวิจัยทั้งหมด 701 เรื่อง