ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
441 ประเพณีของชาวเขาเผ่าม้งวช 2553 วาทินี คุ้มแสง
442 ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในเขตพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 นิรุตร์ แก้วหล้า
443 การแพทย์พื้นบ้านชาวเขาเผ่าม้ง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 ศศิธร ศรีรัตน์
444 ความทรงจำร่วมของชาวม้ง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 จิตรา อินทรกำแพง
445 บทบาทของผ้าต่อวิถีชีวิตชนเผ่าม้งบ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 เกศินี ศรีรัตน์
446 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน กรณีศึกษาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 โฆษิต ไชยประสิทธิ์
447 ความเชื่อในชุมชนหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 สัญญา สะสอง
448 บทบาทและสถานภาพในครัวเรือนของสตรีชาวเขาเผ่าม้ง ช่วงพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 จตุพร เสถียรคง
449 โครงการหลวง : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง วช 2553 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
450 วัดและชุมชนไทใหญ่ในเมืองเชียงตุงวช 2553 รักฎา เมธีโภคพงษ์
451 พุทธศาสนาในเมืองเชียงตุง: กรณีศึกษานิกายยางกวง, นิยายป่าแดง, นิกายไทยใหญ่และนิกายพม่าวช 2553 สุชานาฏ สิตานุรักษ์
452 ชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงสาละวิน: ชนชาติไทวช 2553 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

หน้า: 23 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 452 เรื่อง