ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
441 การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
442 การวิจัยและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
443 การประเมินโครงการจัดการความรู้การบริหารการผลิตแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต. สง่าบ้าน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
444 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
445 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านการเมืองของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ มัทนา อินใชย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
446 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
447 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ วิไลลักษณ์ กิติบุตร คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
448 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
449 การพัฒนาหัวเชื้อราเอนโดไฟท์เพื่อส่งเสริมการเจริญและการควบคุมโรคในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย อัจฉรียา ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
450 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูงของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis เพื่อควบคุมเชื้อรา Alernaria solani สาเหตุของโรคใบใหม้ในมะเขือเทศ กัลทิมา พิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
451 การศึกษาผลของสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศ อโนดาษ์ รัชเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2555
452 การศึกษาโครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของหินปูนและหินอ่อนเพื่อผลิตปูนขาวคุณภาพสูง สุชีวัน นาบุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
453 การประยุกต์ใช้เทคนิคเมทาจีโนมในการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่ย่อยสลายวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิแอลแลคติกแอซิด ดาราลักษณ์ เยวภาคโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
454 การใช้ประโยชน์จากของเสียในการผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ พสุ ปราโมกข์ชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
455 การพัฒนาสาหร่ายขนาดเล็กเป็นแหล่งผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพกลุ่มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
456 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
457 การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
458 การแยกธาตุเงินจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับเตรียมเป็นรีเอเจนต์ในห้องปฏิบัติการ มิกิ กัณณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
459 การเตรียมและการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นภารัตน์ จิวาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
460 มลพิษทางอากาศและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555

หน้า: 23 จาก 33  

งานวิจัยทั้งหมด 658 เรื่อง