ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
441 บทบาทและสถานภาพในครัวเรือนของสตรีชาวเขาเผ่าม้ง ช่วงพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 จตุพร เสถียรคง
442 โครงการหลวง : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง วช 2553 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
443 วัดและชุมชนไทใหญ่ในเมืองเชียงตุงวช 2553 รักฎา เมธีโภคพงษ์
444 พุทธศาสนาในเมืองเชียงตุง: กรณีศึกษานิกายยางกวง, นิยายป่าแดง, นิกายไทยใหญ่และนิกายพม่าวช 2553 สุชานาฏ สิตานุรักษ์
445 ชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงสาละวิน: ชนชาติไทวช 2553 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

หน้า: 23 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 445 เรื่อง