ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
421 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่วช 2553 ทัศนีพร ประภัสสร
422 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบของจังหวัดเชียงใหม่วช 2553 เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์
423 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาจักสานของจังหวัดเชียงใหม่วช 2553 ภาสกร โทณะวณิก
424 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่วช 2553 บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
425 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่วช 2553 อัญชลี โสมดี
426 ระบบเสียงภาษาปะหล่องวช 2553 เฉลิมชัย ไชยชมภู
427 ประเพณีของชาวเขาเผ่าม้งวช 2553 วาทินี คุ้มแสง
428 ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในเขตพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 นิรุตร์ แก้วหล้า
429 การแพทย์พื้นบ้านชาวเขาเผ่าม้ง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 ศศิธร ศรีรัตน์
430 ความทรงจำร่วมของชาวม้ง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 จิตรา อินทรกำแพง
431 บทบาทของผ้าต่อวิถีชีวิตชนเผ่าม้งบ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 เกศินี ศรีรัตน์
432 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน กรณีศึกษาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 โฆษิต ไชยประสิทธิ์
433 ความเชื่อในชุมชนหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 สัญญา สะสอง
434 บทบาทและสถานภาพในครัวเรือนของสตรีชาวเขาเผ่าม้ง ช่วงพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2553 จตุพร เสถียรคง
435 โครงการหลวง : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง วช 2553 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
436 วัดและชุมชนไทใหญ่ในเมืองเชียงตุงวช 2553 รักฎา เมธีโภคพงษ์
437 พุทธศาสนาในเมืองเชียงตุง: กรณีศึกษานิกายยางกวง, นิยายป่าแดง, นิกายไทยใหญ่และนิกายพม่าวช 2553 สุชานาฏ สิตานุรักษ์
438 ชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงสาละวิน: ชนชาติไทวช 2553 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

หน้า: 22 จาก 22  

งานวิจัยทั้งหมด 438 เรื่อง