ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
421 การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลคลังสมองของครูมืออาชีพ ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
422 การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิชาการครูวิทยฐานะในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
423 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพฤติกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
424 การจัดทำชุดกิจกรรมในการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อภิสิทธิ์ ชัยมัง คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
425 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิริวันทน์ ชัยญานะ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
426 นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมรดกทางวัฒนธรรม ของเครื่องปั้นดินเผาผลิตภัณฑ์เอิร์ทเทนแวร์ ณัฎฐพร จักรวิเชียร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
427 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
428 การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชสวนครัวเพื่อสุขภาพของประชาชนชุมชน สะลวง - ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
429 โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนชุมชนสะลวง - ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จิติมา กตัญญู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
430 พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของประชาชนในตำบลขี้เหล็กและตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วิทญา ตันอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
431 พฤติกรรมการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ในตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณัทธร สุขสีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
432 การพัฒนาวัสดุนาโนแบบเนื้อแน่นเพื่อใช้เป็นวัสดุฝังปลูกในกระดูก อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
433 การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางอากาศบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554
434 การพัฒนาระบบการปรับคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีนาโนสำหรับเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
435 การตัดคำภาษาไทยโดยการวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยารกรณ์ของประโยคและคุณลักษณะของคำรอบข้าง ชนินทร์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
436 การสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พิชญ์สินี ชมภูคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
437 การจัดการมลพิษทางน้ำจากชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อโนดาษ์ รัชเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
438 การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาญจนา ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
439 การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
440 การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554

หน้า: 22 จาก 29  

งานวิจัยทั้งหมด 562 เรื่อง