ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
21 ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านและนิเวศวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูนสกอ 2558 สามารถ ใจเตี้ย
22 วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในชุมชนชนบทคสช 2558 นงนุช จันทราภัย
23 เจตคติของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีต่อบทบาทของตนเองกับการสอนในห้องเรียนวช 2558 นาตยา วงศ์รักมิตร
24 การพัฒนารูปแบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทางการมองเห็นที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษาวช 2558 ยูคิโกะ คาวาอิ
25 การจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการตอบสนองของผู้อ่าน (Reader3 Response Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : กรณีศึกษารายวิชาวรรณคณีภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ลลิดา วิบูลวัชริยกุล
26 การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 ไพรสันต์ สุวรรณศรี
27 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 วรรณวิไล เม็งทอง
28 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานจริยธรรมการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ฐิตินันท์ เขียวนิล
29 ผลลัพธ์บางประการบนกึ่งกรุปแบร์-เลวีของการแปลงบางส่วนวช 2558 บูรพา สิงหา
30 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเตาหลอมโลหะแบบเบ้าหลอมโดยใช้น้ำมันที่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงวช 2558 สุวัฒน์วงศ์ พันธ์เพ็ชร
31 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของบุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรวช 2558 อักษรา บุษบรรณ์
32 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการ "แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่"วช 2558 ปรารถนา มินเสน
33 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์
34 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
35 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 แสงจันทร์ เกษากิจ
36 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 สุวินัย น่วมเจริญ
37 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 วีระศักดิ์ สมยานะ
38 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
39 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 รักฎา เมธีโภคพงษ์
40 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 รัชนีพร สุทธิภาศิลป์

หน้า: 2 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 452 เรื่อง