ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
21 การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 ไพรสันต์ สุวรรณศรี
22 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 วรรณวิไล เม็งทอง
23 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานจริยธรรมการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ฐิตินันท์ เขียวนิล
24 ผลลัพธ์บางประการบนกึ่งกรุปแบร์-เลวีของการแปลงบางส่วนวช 2558 บูรพา สิงหา
25 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเตาหลอมโลหะแบบเบ้าหลอมโดยใช้น้ำมันที่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงวช 2558 สุวัฒน์วงศ์ พันธ์เพ็ชร
26 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการ "แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่"วช 2558 ปรารถนา มินเสน
27 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์
28 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
29 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 แสงจันทร์ เกษากิจ
30 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 สุวินัย น่วมเจริญ
31 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 วีระศักดิ์ สมยานะ
32 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
33 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 รักฎา เมธีโภคพงษ์
34 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 รัชนีพร สุทธิภาศิลป์
35 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 วิไลพร ไชยโย
36 ชุดโครงการวิจัย แผนกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วช 2558 วีระศักดิ์ สมยานะ
37 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 จักรินรัฐ นิยมค้า
38 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล
39 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 รัชนีกร ปัญญา
40 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 กาญจนา สุระ

หน้า: 2 จาก 22  

งานวิจัยทั้งหมด 438 เรื่อง