ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
21 การพัฒนารูปแบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทางการมองเห็นที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษาวช 2558 ยูคิโกะ คาวาอิ
22 การจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการตอบสนองของผู้อ่าน (Reader3 Response Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : กรณีศึกษารายวิชาวรรณคณีภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ลลิดา วิบูลวัชริยกุล
23 การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่วช 2558 ไพรสันต์ สุวรรณศรี
24 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 วรรณวิไล เม็งทอง
25 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานจริยธรรมการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วช 2558 ฐิตินันท์ เขียวนิล
26 ผลลัพธ์บางประการบนกึ่งกรุปแบร์-เลวีของการแปลงบางส่วนวช 2558 บูรพา สิงหา
27 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเตาหลอมโลหะแบบเบ้าหลอมโดยใช้น้ำมันที่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงวช 2558 สุวัฒน์วงศ์ พันธ์เพ็ชร
28 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการ "แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่"วช 2558 ปรารถนา มินเสน
29 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์
30 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
31 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 แสงจันทร์ เกษากิจ
32 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 สุวินัย น่วมเจริญ
33 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 วีระศักดิ์ สมยานะ
34 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
35 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 รักฎา เมธีโภคพงษ์
36 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 รัชนีพร สุทธิภาศิลป์
37 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนวช 2558 วิไลพร ไชยโย
38 ชุดโครงการวิจัย แผนกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วช 2558 วีระศักดิ์ สมยานะ
39 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 จักรินรัฐ นิยมค้า
40 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3วช 2558 ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล

หน้า: 2 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 445 เรื่อง