ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
21 วิเคราห์ความคุ้มค่าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศศิวิมล วรพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
22 การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ต่ออาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
23 สภาพงานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
24 การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับงานธุรการภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พงศ์นุวัฒน์ เมืองสุวรรณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
25 การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อป้องกันภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฐิตินันท์ เขียวนิล คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
26 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศุภชัย ไชยาแจ่ม คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
27 การพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ อานนท์ ผัดแปง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
28 โอกาสและศักยภาพการเป็นพื้นที่นทีทัศน์ชายแดนประตูทางการค้าทิศตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
29 กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
30 ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปนัดดา โตคำนุช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
31 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รัชฎาพร พันธุ์ทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
32 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
33 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุพจน์ คำมะนิด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
34 ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สัญฌา พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
35 การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา คมสัน โกเสนตอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
36 ภูมิปัญญาเครื่องดนตรีล้านนาเพื่อสืบทอดการสร้างเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม บูรณพันธุ์ ใจหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
37 การศึกษาวิเคราะห์เพลงล้านนาจากฐานข้อมูลดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทางวัฒนธรรม สงกรานต์ สมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
38 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการอาชีพนวดแผนไทยในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
39 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วรสุดา วัฒนวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
40 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รณวีร์ พาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560

หน้า: 2 จาก 44  

งานวิจัยทั้งหมด 876 เรื่อง