ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษาในส่วนงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาคร เมืองแก้ว สำนักทะเบียนและประมวลผล กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเตาชีวมวล เพื่อลดปัญหาการเกิดหมอกควันในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วรพจน์ โพธาเจริญ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
3 ทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินต่อผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายทางเพศในธุรกิจสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
4 ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษา ต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อัจฉรา คำฝั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
5 การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสู่ยุคสังคมสูงวัย ประเทศไทย 4.0 ในชุมชนขี้เหล็ก-สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฉัตรศิริ วิภาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
6 ความผูกพันของนักบัญชีและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในสำนักงานบัญชี จังหวัดเชียงใหม่ สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
7 สื่อประชาสัมพันธ์และความต้องการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของคณะวิทยาการจัดการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เบญจมาศ สีตะพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
8 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การตระหนักรู้และทัศนคติต่อการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของธุรกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนา สุระ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
9 การเปรียบเทียบคุณภาพซากและเนื้อของห่านพันธุ์จีนขาวและจีนเทา นิราภรณ์ ชัยวัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
10 การพัฒนาระบบบัญชีของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วาริพิณ มงคลสมัย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2562
11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อนำเสนอข้อมูลการดูแล ผู้สูงอายุกลุ่ม ติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จุฬาวลี มณีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2562
12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริงสำหรับการศึกษา ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พรวนา รัตนชูโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2562
13 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ชูสิทธิ์ ชูชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2562
14 การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ 3 เสกสรรค์ มณีธร คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2562
15 การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ การแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 3 ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2562
16 การศึกษาวิเคราะห์คำซ้อนในค่าวซอ เรื่อง พระอภัยมณีและศรีสุวัณณ์ ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
17 การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่แสดงสินค้าและหน้าร้านกลุ่มพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมการขาย กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านต้นโจ๊ก(คำซาว) ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2561
18 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2561
19 การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ธฤษ เรือนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2561
20 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไพรสันต์ สุวรรณศรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2561

หน้า: 1 จาก 47  

งานวิจัยทั้งหมด 935 เรื่อง