ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
1 Process Capability Analysis of a Turning OperationETC 2560 สุวัฒน์วงศ์ พันธ์เพ็ชร
2 Cultivation of Arthrospira (Spirulina) platensis Using Low Cost Medium Supplemented with Lac WastewaterETC 2559 ปณชนก ชาญไววิทย์
3 Estimation of the Atmospheric Flux of Nutrients and Trace Metals to the Eastern Tropical North Atlantic OceanETC 2559 ชาญ ยอดเละ
4 Corporate culture and the changing of tourism in MaehongsonETC 2559 กฤต พันธ์ุปัญญา
5 การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2559 วาริพิณ มงคลสมัย
6 การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่วช 2559 ภัทรกมล รักสวน
7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางเกษตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่อพสธ 2559 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อพสธ 2559 ธฤษ เรือนคำ
9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓วช 2559 ไพรสันต์ สุวรรณศรี
10 ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวช 2559 ธนพชร นุตสาระ
11 วิถีชีวิตและการดำรงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวช 2559 ธนพชร นุตสาระ
12 การสร้างเสริมสุขภาพทางสังคมในผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้แบบพุทธร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาวช 2559 กานต์ชัญญา แก้วแดง
13 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัดวช 2559 สามารถ ใจเตี้ย
14 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2559 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
15 การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2559 ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
16 การพัฒนาเทคนิคการสร้างบ้านดินด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นจากการสร้างโรงบ่มใบยาสูบวช 2559 กัญญาณัท ธนายุตธนิน
17 โครงการการพัฒาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวยตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33อพสธ 2558 กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
18 ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านและนิเวศวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูนสกอ 2558 สามารถ ใจเตี้ย
19 วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในชุมชนชนบทคสช 2558 นงนุช จันทราภัย
20 เจตคติของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีต่อบทบาทของตนเองกับการสอนในห้องเรียนวช 2558 นาตยา วงศ์รักมิตร

หน้า: 1 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 445 เรื่อง