ลำดับ ชื่อ นักวิจัย
1 Process Capability Analysis of a Turning OperationETC 2560 สุวัฒน์วงศ์ พันธ์เพ็ชร
2 Cultivation of Arthrospira (Spirulina) platensis Using Low Cost Medium Supplemented with Lac WastewaterETC 2559 ปณชนก ชาญไววิทย์
3 Estimation of the Atmospheric Flux of Nutrients and Trace Metals to the Eastern Tropical North Atlantic OceanETC 2559 ชาญ ยอดเละ
4 Corporate culture and the changing of tourism in MaehongsonETC 2559 กฤต พันธ์ุปัญญา
5 การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วช 2559 วาริพิณ มงคลสมัย
6 การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่วช 2559 ภัทรกมล รักสวน
7 ความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่มรชม 2559 ศุภนิช จันทร์สอง
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางเกษตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่อพสธ 2559 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อพสธ 2559 ธฤษ เรือนคำ
10 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้านบนฐานการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนวช 2559 อทิตยา ใจเตี้ย
11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓วช 2559 ไพรสันต์ สุวรรณศรี
12 ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวช 2559 ธนพชร นุตสาระ
13 วิถีชีวิตและการดำรงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวช 2559 ธนพชร นุตสาระ
14 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ไผ่เพื่อพัฒนาชุมชนกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ของจังหวัดเชียงใหม่วช 2559 ไชยเชิด ไชยนันท์
15 การสร้างเสริมสุขภาพทางสังคมในผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้แบบพุทธร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาวช 2559 กานต์ชัญญา แก้วแดง
16 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัดวช 2559 สามารถ ใจเตี้ย
17 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2559 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
18 การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วช 2559 ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
19 การพัฒนาเทคนิคการสร้างบ้านดินด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นจากการสร้างโรงบ่มใบยาสูบวช 2559 กัญญาณัท ธนายุตธนิน
20 โครงการการพัฒาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวยตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33อพสธ 2558 กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

หน้า: 1 จาก 23  

งานวิจัยทั้งหมด 452 เรื่อง