ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
1 การศึกษาโครงสร้างอะตอมและการเปลี่ยนโครงสร้างเฟสเชิงลึกที่มีต่อสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก (1-x)BNT-xBCTS ด้วยใช้แสงซินโครตรอนและเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี จิตรกร กรพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2563
2 การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูง : กรณีศึกษาผลของแรงต้านอากาศต่อการตกของกรวยกระดาษ จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2563
3 การยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการแข่งขันระดับสากล วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2563
4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน พนิดา สัตโยภาส คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2563
5 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักเชียงดา ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รัชนี เสาร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2563
6 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตผักอินทรีย์ของกลุ่มรวมใจพอเพียงบ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2563
7 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กัลยา พรหมวัชรนนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
8 การศึกษาคัมภีร์ใบลาน พับสา และจารึกเพื่อสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาวัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
9 การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มงคล อุตะมะแก้ว สำนักหอสมุด กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กัญญาภัค เมธีวัฒนากุล สำนักทะเบียนและประมวลผล กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
11 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษาในส่วนงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาคร เมืองแก้ว สำนักทะเบียนและประมวลผล กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
12 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเตาชีวมวล เพื่อลดปัญหาการเกิดหมอกควันในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วรพจน์ โพธาเจริญ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
13 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยว ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
14 การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอนไวยากรณ์ไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภุสัสชิ กันทะบุผา วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
15 การประเมิณผลกระทบจากแผนการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ : ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พิชญา มณีรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
16 การใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเกมมิฟิเคชั่น ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการกำกับตนเองในการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางธุรกิจ เจนจิรา อาษากิจ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
17 ทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินต่อผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายทางเพศในธุรกิจสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
18 แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เยาวชนอาสาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ จิตติคุณ นิยมสิริ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
19 ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพ กับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ สุทธามณี ธนะบุญเรือง วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
20 การพัฒนาระบบบัญชีธุรกิจชุมชนในชุมชน ป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แวววรรณ ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562

หน้า: 1 จาก 54  

งานวิจัยทั้งหมด 1075 เรื่อง