ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์. 053-88-5951
โทรภายใน 5951
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5952
โทรภายใน 5952
อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5953
โทรภายใน 5953
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ 053-88-5954
โทรภายใน 5954