ฝ่ายงาน
  • บริหารงานทั่วไป
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

นางสาวกรรณิกา ซาซง

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร. 053-88-5956
โทรศัพท์ภายใน 5956
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา

นาง พิมพ์พรรณ์ สูญโญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร. 053-88-5955
โทรศัพท์ภายใน 5955
ฝ่ายงาน
  • วิจัยและส่งเสริมงานวิจัย
อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

นางณัฐญาย์ บันเทา

ตำแหน่ง :หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
โทร. 053-88-5958
โทรศัพท์ภายใน 5958
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

ดร.ฆนธรส ไชยสุต

ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทร. 053-88-5959
โทรศัพท์ภายใน 5959
ฝ่ายงาน
  • บริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

นางสาวอันสุดารี กันทะสอน

ตำแหน่ง :หัวหน้างานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ
โทร. 053-88-5957
โทรศัพท์ภายใน 5957
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

นายปรัชญา ไชยวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 053-88-5957
โทรศัพท์ภายใน 5957