ตำแหน่ง
  • ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

อ.ดร.ถนัด บุญชัย

รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิจัย
ประธานกรรมการ
โทร : 053-88-5304
ตำแหน่ง
  • กรรมการ
อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

รศ.ดร. วรรณวดี ม้าลำพอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ตำแหน่ง
  • กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
ตำแหน่ง
  • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ