ข้อมูลทั่วไป
  • ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2nd Image

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเริ่มก่อตั้ง ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ในปีพ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548 ได้ออกกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึงปัจจุบัน

อาจารย์วีระ   คำวิเศษณ์ 

อาจารย์วีระ  คำวิเศษณ์ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2527 – 2530 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   จุลสัตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  จุลสัตย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2531 – 2534 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน   รักพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน  รักพงษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2535 – 2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   จุลสัตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศรีพรรณ  สิทธิพงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2539 – 2542 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   จุลสัตย์

รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  25343 – 2545 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   จุลสัตย์

รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  กิจจนศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2546 – 2547 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   จุลสัตย์

รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2548 – 2551 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   จุลสัตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2552 – 2555 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   จุลสัตย์

อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2556 – ปัจจุบัน