หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การพัฒนาผลงานวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.ดร. เฉลิมชัย ไชยชมภู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2 อ.ปณชนก ชาญไววิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
3 อ.สุวลักษณ์ อ้วนสอาด คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
4 ผศ.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
5 อ.ภัทรศิลป์ สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง
6 อ.กิตติ มีชัยเขตต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
7 อ.นันทิยา ตันตราสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
8 ดร.กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
9 อ.จุฑามาศ หนุนชาติ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
10 อ.อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ
11 อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
12 นางธญา ตันติวราภา หน่วยงานภายใน สำนักหอสมุด
13 ดร.ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
14 อ.พรพรรณ โตวัชรกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
15 อ.กมลพร ทองธิยะ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
16 อ.วลัยพร ทองหยอด คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
17 อ.นฤมล คำปัญญา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
18 ดร.ศศิธร อินตุ่น คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
19 ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
20 นายพิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
21 อ.พรรษกร ชาตรีภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
22 อ.จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
23 อ.กนิษฐ์ ดีหนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
24 อ.อรทัย อินตา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
25 อ.พัชรี วงศ์ฝั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธาณสุขศาสตร์
26 อ.สิริลักษณ์ กัลยา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยว
27 อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
28 อ.กริช สอิ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
29 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
30 อ.ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
31 อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
32 อ.อัศวินี ไชยวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
33 อ.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34 อ.ธฤษ เรือนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
35 อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
36 อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
37 อ.ชลิดา แย้มศรีสุข หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
38 ดร.จตุพร เสถียรคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
39 อ.เกศินี ศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
40 อ.วชิรนนท์ แก้วตาปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
41 ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
42 อ.ลลิดา วิบูลวัชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
43 อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
44 อ.นิชธิมา บุญเฉลียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
45 อ.พจนา มณฑีรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
46 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
47 อ.กาญจน์พิชชา ถวิลไทย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ
48 อ.ปัทมา รัตนกมลวรรณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาภาษาอังกฤษ
49 อ.กมลฉัตร ทานะมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
50 นส.นันทิยา ศิลาชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
51 ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
52 อ.นางสาวณัฏฐ์นรี เตชะแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
53 นส.โสภิตา ถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
54 อ.นางสาวจุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
55 ผศ.สลิลา พันชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
56 อ.ลัดดา ประสพสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
57 อ.สุชีวัน อินทุ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีเซรามิก
58 นส. รตานรี สุทธิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
59 นส.ภควดี โอสถาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
60 อ.ประนอม ลำงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
61 อ.รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิชาการประถมศึกษา
62 อ.อัจฉรียา กสิยะพัท คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
63 อ.วิราช ทูลแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
64 อ.สิริพร คืนมาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
65 อ.สายพิณ สังคีตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
66 อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
67 อ.อัญชลี โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
68 รศ.อัญชลี โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
69 ดร.มนตรี อินตา คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา