หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าระบบบริหารจัดการวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.เกศินี ศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2 นศ.Delorispal Delorispal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 รศ.Delorispal Delorispal คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 นายDelorispal Delorispal หน่วยงานภายใน
5 ดร.Helenanaew Helenanaew คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 อ.Yolanense Yolanense คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 รศ.Yolanense Yolanense วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
8 นศ.Yolanense Yolanense หน่วยงานภายนอก
9 ดร.JacTera JacTera วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
10 ดร.Rylcaunty Rylcaunty วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
11 รศ.ดร.Thasnab Thasnab คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12 นศ.JacTera JacTera วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
13 อ. จ่าสิบตรี ดร.Simonanema Simonanema คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14 อ.Simonanema Simonanema โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 ศ.ดร.Fastest Payday Loan Fastest Payday Loan หน่วยงานภายนอก
16 ดร.Williamoxila Williamoxila คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ว่าที่ร้อยเอก ดร.Best Online Loans Best Online Loans วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
18 นศ.Fastest Payday Loan Fastest Payday Loan หน่วยงานภายใน
19 รศ.Paydayloan Paydayloan คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 ดร.GuestWaica GuestWaica โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 ดร.Loan Loan โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22 ว่าที่ร้อยเอก ดร.Online Loans Online Loans หน่วยงานภายใน
23 นายKennethautop Kennethautop วิทยาลัยนานาชาติ
24 นายJerrybox Jerrybox วิทยาลัยนานาชาติ
25 นางGuestWaica GuestWaica คณะวิทยาการจัดการ
26 นายJustinguike Justinguike คณะเทคโนโลยีการเกษตร
27 ว่าที่ร้อยเอก ดร.KelEraddy KelEraddy วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
28 นางLarPeeple LarPeeple โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29 อ. จ่าสิบตรี ดร.Shelbysic Shelbysic วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
30 นศ.Ellordefe Ellordefe วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน