หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

เวทีวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
2 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
3 นส.งามนิจ แสนนำพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 อ.คมสัน โกเสนตอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา
6 ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
7 นายศรัณย์ จีนะเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา