หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.ชวลิต ขอดศิริ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
2 ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท คณะครุศาสตร์ -
3 อ.อรทัย อินตา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
4 ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม สำนักหอสมุด
5 อ.อำนาจ โกวรรณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6 ผศ.เกษรา ปัญญา สำนักทะเบียนและประมวลผล
7 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
8 ดร.ปวีณา โฆสิโต สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
9 ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน บัณฑิตวิทยาลัย
10 ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
11 ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
12 อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
13 อ.จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร
14 ผศ.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
15 ดร.รพีพร เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
16 อ.สายหยุด มูลเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
17 อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
18 อ.ณัทธร สุขสีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
19 ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
20 ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
21 ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
22 ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร -
23 ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
24 อ.วินัย ไชยวงศ์ญาติ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน -
25 ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว -