หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 ดร.สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา
2 อ.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา/เทคนิคการศึกษา
3 อ.ชวลิต ขอดศิริ คณะครุศาสตร์ -
4 รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
5 อ.สำเนา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา
6 อ.สุรศักดิ์ สองห์สา คณะครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ
7 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
8 อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
9 อ.พจนา มณฑีรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
10 รศ.รศ.อัญชลี โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
11 อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
12 อ.สายพิณ สังคีตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
13 ดร.นิล พันธ์คงชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
14 รศ.ศรีวิไล พลมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ปริญญาโท)
15 อ.พัชรนันท์ จันทร์พลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
16 อ.พัชรนันท์ จันทร์พลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
17 อ.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 อ.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
19 ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
20 อ.วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
21 รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
22 ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
23 ดร.รุ่งทิวา มูลสถาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 อ.สุพจน์ คำมะนิด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาบัญชี
25 อ.นางสาวณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา
26 อ.ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา
27 อ.อ.คมสัน โกเสนตอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
28 นส.ธัญลักษณ์ คำพรหม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
29 อ.ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ ภาษาไทยธุรกิจสำหรับชาวต่างประเทศ