หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อขอรับทุนภายนอก

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 รศ.ดร.นายสุรินทร์ ยอดคำแปฃ คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
2 รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
3 อ.อาจารย์ ดร.สนิท หาจัตุรัส คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคกการศึกษา
4 อ.ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ บริหารการศึกษา
5 อ.ชวลิต ขอดศิริ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
6 อ.กิคคินันท์ หอมฟุ้ง คณะครุศาสตร์ เทคนิคการศึกษา
7 ดร.กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา/ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
8 ดร.ปนัดดา โตคำนุช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
9 อ.ดร. ภาณุพัฒน์ ชัยวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
10 อ.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
11 ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
12 อ.จักรกฤษ แก้วนิคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
13 อ.ศรัณย์ จีนะเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
14 อ.ธฤษ เรือนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
15 อ.รตานรี สุทธิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 อ.อ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
17 ผศ.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
18 ผศ.พรวนา รัตนชูโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
19 อ.จุฬาวลี มณีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
20 ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
21 อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
22 รศ.ดร.ZlobAlelp ZlobAlelp คณะวิทยาการจัดการ
23 ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
24 นายอานนท์ ผัดแปง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณบดี
25 นส.รุ่งนภา จุลศักดิ์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณบดี
26 นายEssaeeyEcose EssaeeyEcose โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่