หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการวิจัย

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา/เทคนิคการศึกษา
2 อ.ชวลิต ขอดศิริ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
3 ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี
4 อ.ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจการบิน
5 ผศ.เจิมขวัญ รัชชุศานติ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
6 ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
7 ดร.พรรณี สุวัตถี คณะครุศาสตร์ บริหารการศึกษา
8 อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา วิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ
9 ผศ.ดร.สำเยา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา
10 อ.ภูริวัจฐ์ ชีคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
11 ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
12 ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
13 อ.กมลวรรธ สุจริต คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
14 ดร.อุไร ไชยเสน คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
15 อ.สุพจน์ คำมะนิด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการการค้าชายแดน
16 อ.ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
17 รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
18 อ.นิมิต วุฒิอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
19 อ.บุปผา คำนวน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาคสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
20 อ.มงคล นราศรี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุข​
21 อ.กรุณา กลจักร์วงค์ษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
22 ดร.นันทิยา ตันตราสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว
23 อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
24 นายวินัย กันขัติ์ หน่วยงานภายใน สำนักทะเบียนและประมวลผล
25 ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
26 ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
27 ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
28 ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ -
29 อ.ไพรสันต์ สุวรรณศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -
30 รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย มงคลสมัย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชีและการเงิน
31 อ.มยุรี ชมภูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
32 ผศ.วีรพงษ์ จันทะชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
33 นส.โสภิตา ถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
34 ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
35 นส.สุดารัตน์ สมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
36 ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก